1.         DEFINICJE

 

                  1.1.         Administrator – Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale przy ul. Pliszki 2B/1 05-500 Mysiadło, KRS: 0000359730.

                  1.2.         Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

                  1.3.         Polityka – niniejsza polityka prywatności.

                  1.4.         RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

                  1.5.         Serwis – zespół stron internetowych udostępnionych przez Administratora na serwerach internetowych pod adresami:

                                1.5.1.         https://archiwum.io/;

                                1.5.2.         https://epf.org.pl/;

                                1.5.3.         https://kodujdlapolski.pl/;

                                1.5.4.         https://mojepanstwo.pl/;

                                1.5.5.         https://mojeprawo.io/;

                                1.5.6.         https://pdfcee.pl/;

                                1.5.7.         https://rejestr.io/;

                                1.5.8.         https://sejmometr.pl/.

                  1.6.         Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, w szczególności każda osoba fizyczna korzystająca z usług udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie;

 

      2.         ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

                  2.1.         Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w związku z jego aktywnościami w Serwisie – zgodnie z zasadą legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.

                  2.2.         Administrator zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

                  2.3.         Zakres danych osobowych Użytkownika zbieranych przez Administratora jest ograniczony do tego, co niezbędne dla umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług udostępnionych w Serwisie.

 

      3.         CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 

                  3.1.         KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 

                                3.1.1.         Administrator w ramach każdej wizyty Usługobiorcy w ramach Serwisu, pobiera dane techniczne urządzenia końcowego Użytkownika takie jak m.in. adres IP, źródło wejścia na stronę, czas połączenia, URL, oraz typ i wersja przeglądarki.

                                3.1.2.         Administrator przetwarza ww. dane osobowe w celach:

                                             3.1.2.1.         związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

                                             3.1.2.2.         analitycznych i statystycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

                                             3.1.2.3.         ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Administratora;

 

                  3.2.         REJESTRACJA KONTA NA STRONIE INTERNETOWEJ ARCHIWUM.IO, MOJEPRAWO.IO, REJESTR.IO, I SEJMOMETR.PL

 

                                3.2.1.         Dla potrzeb rejestracji konta na stronie internetowej https://archiwum.io, https://mojeprawo.io/, https://rejestr.io/ i https://sejmometr.pl/ Użytkownik jest proszony przez Administratora o podanie adresu e-mail bądź identyfikatora w serwisie Facebook lub Google.

                                3.2.2.         Ww. dane osobowe są przetwarzane w celu:

                                             3.2.2.1.         obsługi konta oraz świadczenia usług dostępnych na stronie internetowej https://archiwum.io, https://mojeprawo.io/, https://rejestr.io/ i https://sejmometr.pl/ na zasadach opisanych w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

                                             3.2.2.2.         ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na ochronie praw Administratora;

 

                  3.3.         NEWSLETTER

 

                                3.3.1.         Dla potrzeb otrzymywania newslettera Użytkownik jest proszony przez Administratora o podanie adresu e-mail.

                                3.3.2.         Ww. dane osobowe są przetwarzane w celu:

                                             3.3.2.1.         realizowania zamówionej usługi przesyłania newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

                                             3.3.2.2.         kierowania treści marketingowych w formie newslettera, z wykorzystaniem profilowania (patrz pkt 3.3.3. poniżej) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest kierowanie treści marketingowych w formie newslettera, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą.

                                             3.3.2.3.         ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Administratora;

                                3.3.3.         Profilowanie wskazane w pkt 3.3.2.2. powyżej, polega na automatycznej analizie czynności podejmowanych przez Użytkownika w związku z otrzymanym newsletterem (np. otwieranie newslettera lub poszczególnych linków zawartych w jego treści) oraz odpowiednim reagowaniem na te czynności np. poprzez wysłanie przypomnienia.

 

                  3.4.         APLIKACJA PISMA

 

                                3.4.1.         Na potrzeby skorzystania z aplikacji Pisma Użytkownik może podać swoje dane osobowe.

                                3.4.2.         Administrator przetwarza wówczas dane osobowe w celu:

                                             3.4.2.1.         realizowania usługi tworzenia i wysyłania pism za pośrednictwem strony internetowej mojepanstwo.pl. – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

                                             3.4.2.2.         w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Fundacji dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

                  3.5.         DANE OSOBOWE ZE ŹRÓDEŁ POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH

 

                                3.5.1.         Na potrzeby prowadzenia Serwisu, w tym stron internetowych https://rejestr.io/; https://mojeprawo.io/ i https://sejmometr.pl/ Administrator pobiera dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych takich jak:

                                             3.5.1.1.         strony internetowe Sejmu RP i Senatu RP;

                                             3.5.1.2.         baza orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego;

                                             3.5.1.3.         baza danych osób zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą na listach wyborczych, w procesie organizowania wyborów do władz publicznych w Polsce;

                                             3.5.1.4.         rejestr osób posiadających tytuł naukowy, prowadzony przez Państwowy Instytut Badawczy;

                                             3.5.1.5.         baza danych dotycząca udzielonych przetargów, prowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych;

                                             3.5.1.6.         baza danych dotycząca zarejestrowanych patentów, prowadzona przez Urząd Patentowy RP;

                                             3.5.1.7.         rejestr prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej.

                                3.5.2.         Kategorie ww. danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w ww. publicznie dostępnych źródłach.

                                3.5.3.         Ww. dane osobowe Administrator przetwarza w celu ich udostępniania w aplikacjach i  stronach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności sfery publicznej w Polsce – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację, dla wspierania jawności sfery publicznej w Polsce.

 

                  3.6.         DANE OSOBOWE ZE ŹRÓDEŁ POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH – KRAJOWY REJESTR SĄDOWY ORAZ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

 

                                             3.6.1.1.         Administrator w ramach strony internetowej rejestr.io prezentuje dane osobowe pobrane ze źródeł publicznie dostępnych tj. Krajowego Rejestru Sądowego i Monitora Sądowego oraz Gospodarczego.

                                             3.6.1.2.         Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w szczególności stanowią je: imiona, nazwiska, data urodzenia, wiek, numer PESEL, płeć, informacje o funkcjach pełnionych przez osobę w podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli występuje: liczba i wartość posiadanych udziałów/akcji;

                                             3.6.1.3.         Ww. dane osobowe Administrator przetwarza w celu ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego, z wykorzystaniem profilowania (patrz pkt 3.6.1.4.) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego.

                                             3.6.1.4.         Profilowanie, o którym mowa w pkt 3.6.1.3., polega na automatycznej analizie numeru PESEL, w celu uzyskania informacji o roku urodzenia osób, których dane są przetwarzane, co pozwala Administratorowi na wprowadzenie funkcjonalności wyświetlania roku urodzenia osób o tych samych imionach i nazwiskach (dla ich rozróżnienia od innych, tak samo nazywających się osób, występujących w Krajowym Rejestrze Sądowym).

 

                  3.7.         PLIKI COOKIES

 

                                3.7.1.         Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zawierają zazwyczaj: nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

                                3.7.2.         Administrator przy każdej wizycie Użytkownika w ramach Serwisu próbuje zapisać pliki cookies. Zapisane pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu:

                                             3.7.2.1.         dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz jej optymalizacji;

                                             3.7.2.2.         utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

                                3.7.3.         Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

                                3.7.4.         Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

                  3.8.         DOKONYWANIE DAROWIZN

 

                                3.8.1.         Administrator na stronach Serwisu udostępnia numer konta, na który Użytkownik może przekazać darowiznę.

                                3.8.2.         W przypadku dokonania darowizny na rzecz Administratora podane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane w celu:

                                             3.8.2.1.         wykonania umowy darowizny – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

                                             3.8.2.2.         wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego –  podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

                                             3.8.2.3.         w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polegający na ochronie praw Administratora.

 

                  3.9.         PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 

                                3.9.1.         W związku z posiadaniem przez Administratora kont na portalach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Flickr, Meetup, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy odwiedzają konta Administratora na ww. portalach.

                                3.9.2.         Ww. dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie prowadzenia konta Administratora na portalach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na budowaniu marki Administratora za pośrednictwem portali społecznościowych.

 

               3.10.         PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

                             3.10.1.         Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz – w przypadkach określonych przez RODO – prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

                             3.10.2.         Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem RODO.

 

               3.11.         PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

                             3.11.1.         Z uwagi na to, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez przepisy RODO Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

                                          3.11.1.1.         współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

                                          3.11.1.2.         stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

                                          3.11.1.3.         stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

                                          3.11.1.4.         w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 

               3.12.         DANE KONTAKTOWE

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: daneosobowe@mojepanstwo.pl.

 

               3.13.         ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności w przypadku zmiany stanu prawnego bądź faktycznego polityka będzie aktualizowana.