REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Usługodawca - Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale, przy ul. Pliszki 2B/1 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359730 oraz NIP 1231216692;
 2. Usługobiorca - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, w szczególności każda osoba fizyczna korzystająca z usług udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie;
 3. Regulamin - niniejszy regulamin;
 4. Serwis - zespół stron internetowych udostępnionych przez Usługodawcę na serwerach internetowych pod adresami:
  1. https://archiwum.io/;
  2. https://epf.org.pl/;
  3. https://kodujdlapolski.pl/;
  4. https://mojepanstwo.pl/;
  5. https://mojeprawo.io/;
  6. https://pdfcee.pl/;
  7. https://rejestr.io/;
  8. https://sejmometr.pl/
 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

§ 3

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi udostępnionej w Serwisie. Szczegółowe zasady świadczenia usług mogą określać odrębne regulaminy umieszczone w Serwisie.
 2. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. usługi informacyjne;
  2. usługi komunikacyjne;
  3. usługi w zakresie rejestracji;
  4. usługi w zakresie personalizacji kont,
  5. usługi w zakresie korzystania z aplikacji internetowych.
 3. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w Serwisie poprzez wyświetlanie strony internetowej o określonym adresie URL, zawierającej dane, indywidualnie żądane przez Usługobiorcę.
 4. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na żądanie Usługobiorcy komunikacji z Usługodawcą, bądź innymi Usługobiorcami serwisu. Usługi komunikacyjne mogą być świadczone w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz forów dyskusyjnych udostępnianych w ramach Serwisu.
 5. Usługi w zakresie rejestracji umożliwiają Usługobiorcy założenie konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Założenie konta w Serwisie umożliwia Usługobiorcy korzystanie z dodatkowych usług udostępnianych przez Usługodawcę.
 6. Usługi w zakresie personalizacji konta umożliwiają zarejestrowanym Usługobiorcom dostosowanie konta do ich indywidualnych preferencji w zakresie korzystania z Serwis        
 7. Usługi w zakresie korzystania z aplikacji internetowych dostępnych w Serwisie umożliwiają skorzystanie z funkcji oferowanych w ramach poszczególnych aplikacji.

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu są następujące:
  1. połączenie z Internetem;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę internetową.
 2. Usługobiorca, aby prawidłowo korzystać z usług Serwisu powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym poniższe wymogi:
  1. włączona obsługa cookies i Java Script;
  2. monitor o rozdzielczości minimum 1240 x 1024;
  3. przeglądarka: Firefox, Opera, Chrome, Safari - w wersji co najmniej najnowszej lub wersji poprzedzającą najnowszą wersję oraz Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0.
 3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu oraz zastrzega, że jakość świadczonych w Serwisie usług może ulec obniżeniu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 5. Zakazane jest podejmowanie przez Usługobiorcę działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.                                  

§ 5

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie, a w określonych przypadkach również na podstawie szczegółowych zasad świadczenia usług, o których mowa w § 3 pkt 1, zd. 2 Regulaminu, jeśli zostały wprowadzone przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca nieposiadający konta w Serwisie może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 3. Usługobiorca posiadający konto w Serwisie może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi posiadania konta poprzez skorzystanie z możliwości usunięcia konta.

§ 6

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług udostępnianych w Serwisie.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@epf.org.pl.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 4. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: adres e-mail składającego reklamację oraz opis problemu będącego przedmiotem reklamacji.
 5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając odpowiedź na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 6. Reklamacje niezawierające danych wskazanych w pkt 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu, ograniczenia dostępności Serwisu oraz wycofania Serwisu.
 2. Usługodawca może zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 3. Regulamin może zostać w razie potrzeby aktualizowany. Aktualna wersja Regulaminu została przyjęta i obowiązuje od 3 lipca 2018 r.